#3

0

მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ავტორი: ნარგიზა ქარქაშაძე ბონდოს ასული

მცხოვრები ქალაქ ქუთაისში ვახუშტი ბაგრატიონის #27

ტელეფონი: 599 74 52 31; 577 66 83 24; სახლის-0431232155

ელ-ფოსტა: Nargiza.karkashadze@gmail.com

Description

პროექტის განხორციელების ადგილი:

საქართველო, იმერეთის რეგიონი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი,

პროექტის შინაარსი:

პროექტი რეალიზებული უნდა იყოს სამ ეტაპად.

  1. პროექტის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს ზეთის ხილის პლანტაციების გაშენებას 3 ჰექტარზე (1650 ზეთის ხილის ნარგავი, საიდანაც ნახევარი უნდა იყოს , რომელიც გამოიყენება დაკონსერვებისათვის)
  2. პროექტის მეორე ეტაპზე კიდევ დაირგვება 4 ჰექტარზე, აქედან 2 ჰექტარზე დარგული იქნება ზეთის ხილის ნარგავი დანიშნული დაკონსერვებისათვის.
  3. მესამე ეტაპზე გამოყოფილი იქნება დამატებით 1 ჰექტარი, მინი საკონსერვო ქარხნის აშენებისათვის, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. პროექტის ფარგლებში დასაქმებული იქნება რეგიონის ადგილობრივი მოსახლეობა, პირველ ეტაპზე 12, ხოლო შემდგომ ეტაპებზე 20-დან 40-მდე ადამიანი.

პროექტის აქტუალობა და დასაბუთება

პროდუქციის გასაღების ბაზარი საწყის ეტაპზე ძირითადად იქნება საქართველოს რეგიონები, ხოლო მომავლისათვის უცხოეთის ბაზრის გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, რეალიზებას მოვახდენთ იმ ქვეყნების ბაზარზე სადაც იქნება მოთხოვნა.

აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც რეგიონის, ისე მისი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ის ფაქტი, რომ პროექტის რეალიზაციის მესამე ეტაპზე იგეგმება მინი საკონსერვო ქარხნის გახსნა, რომლის ანალოგი საქართველოში არაა, არსებითად შეუწყობს ხელს ქვეყნის წინსვლას საერთაშორისო ბაზარზე, ისე მისი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროექტის განვითარების პერსპექტივები: გრძელვადიანი

პროექტის რეალიზაციის მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები

ზეთის ხილის პლანტაციების გაშენებიდან მოსავლის აღებამდე საჭიროა 5 წელი, ამასთან მეხუთე წელს მირებული იქნება 16500 კგ ნაყოფი, ხოლო შემდგომ წლებში ეს ციფრი თანდათანობით გაიზრდება, რადგანაც 10 წლიანი ხე უკვე იძლევა 40-50 კგ ნაყოფს, შესაბამისად გაიზრდება მოსავალის მოცულობაც და შემოსავალის სიდიდე.

საშუალო წლიური შემოსავალი და მოგება პირველი ხუთი წელი – შემოსავალი არ არის

პროექტის განხორციელების ვადა კრედიტის მიღების შემდეგ: 8 წელი

პროექტის განხორციელებისათვის მოსათხოვნი თანხა: 40 ათასი დოლარი

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

73 − 72 =