#11

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი, გვარი:  თენგიზ ქარსელაძე

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ქუთაისი.

პროექტის შინაარსი: თანამედროვე საამქროს მშენებლობა, აღჭურვილობის შეძენა რძის გადამამუშავებლად. პროდუქტების წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით: იმერტინსკის ყველი, სულგუნი, შებოლილი სულგუნი, ხაჭო და ნაღები

მომავალში, ჩვენივე დაფინანსებით და ძალისხმევით განვავითარებთ წარმოებას. წარმოებული იქნება რამოდენიმე სახის რძის პროდუქტი და ნაყინი.

პროექტის მოქმედების და განვითარების პერსპექტივა: გრძელვადიანი.

ჩვენს რეგიონში ასეთი საწარმოები არ არსებობს. მაღაზიათა ქსელი და ადგილობრივი ბაზრები მომარაგდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მაღალი ხარისხის პროდუქციით.

პროექტის მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები

საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) – 1,248,111 აშშ დოლარი (ერთი მილიონი ორას ორმოცდარვა რვა ათას ასი თერთმეტი) $
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) – 335,218 (სამას ოცდათხუთმეტი ათას ორას თვრამეტი) დოლარი
წმინდა შემოსავალი (აშშ დოლარი) – 22,760 (ოცდაორი ათას შვიდას სამოცი) აშშ დოლარი
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღების შემდეგ (წლები):

სესხის საჭირო თანხა (აშშ დოლარი) – 400,000 (ოთხასი ათასი) $
სესხის დაფარვის პერიოდი (წლები) – 10 (ათი) წელი

ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები

სესხის მიღება სასურველია წლიური 3 (სამ)% პროცენტით.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#11”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − = 10